DİYARBAKIR İLİ ÇINAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
 
1) Çınar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarda belirtilen hizmetlerde çalıştırılmak üzere 4 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilecektir.
 
2) Online olarak (https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx) başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini ilgili Vakfa teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakfa teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.
 
3) Vakıflara personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
 
A) Genel Şartlar:
 
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek Adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.
 
9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için özel şartlar,
 
1) Çınar ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak, (ilan tarihinden sonra yapılan ikametgâh değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.)
2) Bilgisayar programları Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak.
3) 4 Yıllık yükseköğretim kurumlarından (sosyoloji, psikoloji, psikolojik Danışmanlık ve rehberlik ile sosyal hizmetler bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak..),
 
Başvuru Tarihi ve Yeri: Başvuru Tarihi: Başvurular 25 Nisan 2019 Perşembe günü başlayıp, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 3 Mayıs Cuma günü mülakata girmeye hak kazananlar ilan edilecektir.
 
Başvuru Yeri: (https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx) adresinden online olarak SYDV Personel Alım İlanlarından yapılacaktır.
 
Not: Mülakat hakkı kazanan başvuranlar evraklarını 7 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Çınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına (Eski Mahalle 19 Mayıs Caddesi Deniz Apartman Altı No:E Çınar/DİYARBAKIR) adresine elden teslim etmek zorundadır. Mülakat hakkı kazananlara mülakat tarihi ve yeri daha sonra bildirilecektir.
 
Başvuru için gerekli belgeler:
1) CV (Öz Geçmiş)
2) Kimlik Fotokopisi
3) Adrese Dayalı Aile Tablosu
4) Başvuru dilekçesi
5) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),
6) KPSSP3 puan sınav sonuç belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği)
7) Sabıka Kaydı Belgesi
8) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olduğuna veya muaf olduğuna ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge.
9) Yukarda başvuru için istenen belgeler dışında varsa bitirdiğiniz kurslar veya katıldığınız eğitimlerle ilgili belgeler (zorunlu olmayıp tercih nedenidir)
10) Mülakata girme hakkı kazanan adaylardan daha sonra tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecek.
 
Not: Yukarda istenen belgeler yukarıdaki sıralamaya göre şeffaf kapaklı telli dosyaya yerleştirilerek teslim edilecektir. Başvurular için ilgili personelin Adı : Muharrem DUMAN Unvanı : Büro Görevlisi İş Tel : 0 412 511 30 07 GSM : 0 530 228 25 51